63 coaches online • Server time: 17:33
* * * Did you know? There are 329613 active teams in FUMBBL.
Log in
Recent Forum Topics goto Post Minotaur or Minotard...goto Post DIBBL Season 14 (NZ ...goto Post Borg Invasion
Les Amazones Soumises
Back to Team
KokaKola#1 
Koka Kalim Blitzer 
MA
6
ST
3
AG
3
AV
7
G
1
R
0
B
0
P
0
F
0
Spp
0
Cp
0
Td
0
In
0
Cs
0
Mvp
0
Injuries
 
Skills
Block
Dodge
Ema#2 
Koka Kalim Blitzer 
MA
6
ST
3
AG
3
AV
7
G
24
R
92
B
128
P
0
F
0
Spp
38
Cp
0
Td
5
In
0
Cs
4
Mvp
3
Injuries
 
Skills
Block
Dodge
Tackle
Guard
Jump Up
 
Eva#3 
Koka Kalim Blitzer 
MA
6
ST
3
AG
2
AV
7
G
22
R
21
B
126
P
0
F
0
Spp
16
Cp
0
Td
1
In
0
Cs
4
Mvp
1
Injuries
-ag
Skills
Block
Dodge
Mighty Blow
Tackle
Efla#4 
Koka Kalim Blitzer 
MA
6
ST
3
AG
3
AV
7
G
24
R
11
B
123
P
1
F
3
Spp
21
Cp
1
Td
1
In
0
Cs
6
Mvp
1
Injuries
 
Skills
Block
Dodge
Tackle
Jump Up
 
Eda#5 
Tribal Linewoman 
MA
6
ST
3
AG
3
AV
7
G
23
R
15
B
103
P
-1
F
1
Spp
38
Cp
1
Td
1
In
0
Cs
7
Mvp
4
Injuries
 
Skills
Dodge
Block
Tackle
Fend
Muna#6 
Tribal Linewoman 
MA
6
ST
3
AG
3
AV
7
G
19
R
40
B
24
P
0
F
0
Spp
5
Cp
0
Td
0
In
0
Cs
0
Mvp
1
Injuries
 
Skills
Dodge
 
PassinShot#7 
Eagle Warrior Thrower 
MA
6
ST
3
AG
3
AV
7
G
1
R
0
B
0
P
0
F
0
Spp
0
Cp
0
Td
0
In
0
Cs
0
Mvp
0
Injuries
 
Skills
Dodge
Pass
Pletta#8 
Tribal Linewoman 
MA
6
ST
3
AG
3
AV
7
G
23
R
9
B
115
P
1
F
4
Spp
18
Cp
0
Td
1
In
0
Cs
5
Mvp
1
Injuries
 
Skills
Dodge
Block
Tackle
 
Pla#9 
Eagle Warrior Thrower 
MA
6
ST
3
AG
3
AV
7
G
24
R
188
B
56
P
4
F
0
Spp
26
Cp
2
Td
3
In
0
Cs
5
Mvp
1
Injuries
m
Skills
Dodge
Pass
Block
Tackle
Fla#10 
Piranha Warrior Catcher 
MA
6
ST
3
AG
3
AV
7
G
24
R
57
B
98
P
0
F
1
Spp
43
Cp
0
Td
4
In
0
Cs
8
Mvp
3
Injuries
 
Skills
Catch
Dodge
Block
Tackle
Jump Up
 
Dorma#11 
Piranha Warrior Catcher 
MA
7
ST
3
AG
3
AV
7
G
24
R
60
B
60
P
0
F
2
Spp
45
Cp
1
Td
3
In
0
Cs
5
Mvp
5
Injuries
 
Skills
Catch
Dodge
+MA
Block
Tackle
Gova#12 
Tribal Linewoman 
MA
6
ST
4
AG
3
AV
7
G
23
R
115
B
60
P
1
F
5
Spp
23
Cp
0
Td
5
In
0
Cs
4
Mvp
0
Injuries
 
Skills
Dodge
+ST
Block
 
Excellence#13 
Tribal Linewoman 
MA
6
ST
3
AG
3
AV
7
G
9
R
31
B
18
P
-1
F
4
Spp
11
Cp
0
Td
2
In
0
Cs
0
Mvp
1
Injuries
 
Skills
Dodge
Block
Dodger#14 
Tribal Linewoman 
MA
6
ST
3
AG
3
AV
7
G
7
R
0
B
0
P
0
F
2
Spp
0
Cp
0
Td
0
In
0
Cs
0
Mvp
0
Injuries
 
Skills
Dodge