112 coaches online • Server time: 21:37
* * * Did you know? The highest gate in a single match is 243000.
Log in
Recent Forum Topics goto Post How to make custom p...goto Post College of Magic Tou...goto Post Idea to boost the us...
English | Dansk | Deutsch | Español | Français | Suomi | Italiano | Polski | Svenska
FUMBBL Rules
Version 2.6

Przetłumaczył: macike

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji zostały oznaczone na niebiesko.

Poniższy zbiór reguł dostępny jest w kilku językach. Tłumaczenia mają jednakże na celu jedynie ułatwić użytkownikom ich zrozumienie. Oficjalnie obowiązującą wersją zasad jest wersja angielska. W przypadku jakichkolwiek różnic wersja angielska, jako jedynie słuszna, stanowić będzie podstawę interpretacji.

Ze względu na tysiące zarejestrowanych drużyn FUMBBL jest ligą znacznych rozmiarów. W celu zapewnienia jej bezproblemowego funkcjonowania wdrożony został przedstawiony poniżej zbiór reguł. Część zasad wynika z ograniczeń aplikacji klienckiej. Inne wprowadzono ze względów administracyjnych, aby ta ogromna liga działała bezproblemowo. Niektóre z reguł są oczywiste i zostały zamieszczone nie tyle z potrzeby ile dla porządku. Prosimy, zapoznajcie się z nimi dokładnie mając to wszystko na uwadze.

Preambuła
 • W niniejszym tekście określenie "Administracja FUMBBL" (ang. "FUMBBL administration") oznacza zarówno administratorów (ang. administrators) oraz porządkowych (ang. security officers) FUMBBL.
 • Interpretacja reguł podana przez Administrację FUMBBL jest jedyną obowiązująca.
 • W szczególnych przypadkach Adminstracja FUMBBL zastrzega sobie prawo do uchylenia jakichkolwiek z poniższych zasad, jeśli uzna to za właściwe.
 • Mylna interpretacja nie usprawiedliwia naruszenia zasad. Konsekwencje będą równie surowe. Jeśli jakiekolwiek zasady są dla Was niezrozumiałe, to skorzystajcie z kanału #FumbblAdmin chata FUMBBL, aby uzyskać niezbędne wyjaśnienia.
Konta (ang. accounts)
 • Każda osoba może mieć jedno i tylko jedno konto.
 • Konto jest imienne. Nie może być współdzielone z inną osobą.
 • Posiadacz konta jest odpowiedzialny za wszelkie działania podjęte z użyciem konta. Jeśli jego brat, przyjaciel, czy ktokolwiek inny naruszy obowiązujące reguły, to konsekwencje poniesie posiadacz konta.
Reguły Rozgrywek
 • Gry rozgrywane będą według reguł interpretowanych w następującej kolejności:
  • Aplikacja kliencka - odnośnie błędów aplikacji klienckiej odsyłamy do odpowiedniej sekcji niniejszej strony.
  • Dywizje (ang - division) - odnośnie specyficznych reguł, według których rozgrywane są gry w poszczególnych dywizjach, odsyłamy na strony tychże dywizji.
  • Niniejsza strona.
  • Living Rule Book (LRB) - w przypadku zmian pojawiających się w kolejnych wersjach LRB wystąpić może okres przejściowy, podczas którego nie będą obowiązywać wszystkie nowe zasady, do czasu ich pełnej implementacji.
 • Drużyna nie może grać dwóch meczy pod rząd z tym samym przeciwnikiem. Oznacza to, że obydwie drużyny muszą rozegrać co najmniej jedno spotkanie zanim ponownie się ze sobą zmierzą.
Rozbieżności z LRB
 • Tabela handicapu została tylko częściowo zaimplementowana. Więcej informacji dostępnych jest w pliku README aplikacji klienckiej.
 • Sekcja dotycząca turniejów nie obowiązuje. Dotyczy to zwłaszcza wyzwań (ang. challenges).
Oprogramowanie
 • Wszystkie mecze muszą być rozgrywane z użyciem aplikacji klienckiej - SkiJunkie's JavaBBowl Client.
 • Należy używać najnowszej wersji aplikacji klienckiej o ile nie jest wiadomym, że zawiera ona nowe błędy. W takim przypadku powinna być użyta ostatnia poprawnie działająca wersja. Rekomendowana wersja aplikacji klienckiej jest zawsze wyświetlana w temacie kanału IRC.
 • Niedozwolone są rozgrywki z użyciem różnych wersji aplikacji klienckiej. W takim przypadku wyniki nie zostaną uznane i zarejestrowane.
 • Gier nie wolno rozgrywać w trybie off-line, gdyż powstaje wtedy tylko jeden plik .zip. Wyniki gier rozegranych na jednym komputerze (z rodziną, czy kolegą) nie zostaną uznane.
 • Użycie poprawnych rozpisek drużyn (ang. roster) FUMBBL zapewnia egzekwowanie wszystkich opcji LRB. Aby uniknąć zbędnego wyświetlania okna dialogowego podczas startowania aplikacji klienckiej należy włączyć wszystkie opcje 2k1.
Drużyny i Rozpiski (ang. rosters)
 • Wszystkie drużyny i wszyscy zawodnicy muszą być nazwani. Wystarczy do tego odrobina wysiłku. Nie chcemy niemądrych (w stylu 'Lineman 1') ani obraźliwych nazw. Kierujcie się własnym osądem.
 • Rozpiski dostępne z witryny FUMBBL muszą być używane do gry, aby zapobiec ewentualnym pomyłkom i zapewnić, że zawodnicy mają wszystkie umiejętności, jakie powinni.
 • Jeżeli dostępne składy drużyn ulegną zmianie, istniejące drużyny pozostaną takimi, jakimi są. Nie można będzie dokupić do nich nowych zawodników, jeśli byłoby to niezgodne z dopuszczalnymi składami. Jednakże zmiany dotyczące poszczególnych pozycji zostaną wprowadzone globalnie, zgodnie z nowymi regułami.
 • Pod żadnym pozorem nie wolno edytować rozpiski drużyny aktualnie rozgrywającej mecz.
 • Jeśli drużyna ma błędy takie, jak powieleni zawodnicy lub zduplikowane umiejętności, nie należy rozgrywać nią gier ani próbować naprawiać na własną rękę. Niezbędny jest kontakt z administratorem, który rozwiąże problemy w sposób właściwy.
Rozpoczynanie Meczy
 • Nie wolno umawiać ani ustalać zachowań w grze. Dotyczy to umawiania się w kwestii gry bez fauli oraz zachowania implikującego porozumienie co do klikania końca tury przez większą część meczu.
 • Zabronionym jest dyskutowanie lub ustalanie strategii gry przed jej rozpoczęciem. Obejmuje to uzgodnienia dotyczące gry bez fauli, czy jakichkolwiek innych zdarzeń mających miejsce w trakcie gry.
 • W momencie nawiązania połączenia pomiędzy aplikacjami klienckimi gra jest uważana za rozpoczętą. Od tego momentu nie ma odwrotu i mecz musi być rozegrany. Zwracamy uwagę, że dotyczy to także scenariuszy, w których przeciwnik zakupił nowych graczy po obustronnym wyrażeniu chęci do gry. Reguła niniejsza nie obowiązuje, jeśli którykolwiek z uczestników wystawił do gry drużynę inną niż uzgodniona.
 • Nie należy rozpoczynać gry, jeśli wiadomym jest ryzyko, iż nie będzie ona mogła być dokończona. Jest to jednak dopuszczalne, o ile przeciwnik wyrazi zgodę. Jeśli nie zostanie zapowiedziane inaczej, oczekiwanym jest, że gracz będzie w stanie grać przez 90 minut.
 • Nie jest możliwym rejestrowanie wyników gier pomiędzy drużynami z różnych dywizji.
Mecze
 • Pod żadnym pozorem nie jest dozwolone usuwanie i/lub zmiana jakichkolwiek plików związanych z grą, która nie została zakończona. Dotyczy to zapisanych stanów gry, rozpisek drużyn, czy innych plików wymaganych przez aplikację kliencką do poprawnego działania.
 • Żaden z graczy, pod żadnym pozorem nie może po prostu porzucić gry. Gra może zostać jedynie rozegrana do końca albo poddana. Niniejszą regułę stosuje się także w sytuacjach, gdy przeciwnik fauluje w każdej turze, opóźnia przyłożenie, czy podejmuje jakiekolwiek inne akcje, które mogą być uznane za niesportowe zachowanie.
 • Jeżeli gracz zmuszony jest opuścić grę w jej trakcie z powodów od niego niezależnych lub jeżeli nie odpowiada przez co najmniej 15 minut a jego aplikacja kliencka działa, to sytuacja taka uznawana jest za rozłączenie. W takim przypadku należy zastosować reguły opisane poniżej.
Rozłączenia (ang. disconnects)
 • Jeżeli przeciwnik rozłączył się w trakcie gry, należy odczekać 15 minut, aby dać mu szansę na powrót do gry.
 • Jeśli w tym czasie przeciwnik nie wrócił do gry, możesz, jeśli chcesz, odwołać grę i poszukać nowego przeciwnika. Jeśli się na to zdecydujesz, odwołana gra zostanie całkowicie porzucona włącznie ze wszystkimi zdobytymi SPP oraz obrażeniami, jakie miały miejsce w jej trakcie. Jeśli wolisz dokończyć grę, to nie wolno użyć drużyny do gry z innym przeciwnikiem do czasu dokończenia przerwanego meczu. Niezależnie od decyzji powinieneś wysłać prywatną wiadomość (PM) do przeciwnika, aby go o niej poinformować.

 • Jeśli zostałeś rozłączony, musisz, powracając do niniejszej witryny, skontaktować się ze swoim przeciwnikiem i wytłumaczyć, co się stało oraz zaoferować wznowienie gry. Jeśli przeciwnik nie jest on-line lub nie można się z nim skontaktować, musisz wysłać prywatną wiadomość (PM) z propozycją terminu wznowienia gry. Jeżeli pozostanie ona bez odpowiedzi w przeciągu 24 godzin od wysłania, możesz odwołać grę, jak wyjaśniono powyżej, wysyłając kolejną prywatną wiadomość informującą przeciwnika o podjętej decyzji.

 • Jeśli serwer nie jest dostępny on-line lub jeżeli połączony (tzn. który nie uległ rozłączeniu) przeciwnik opuścił grę przed upływem 15 minut, to obydwaj gracze uznani są za rozłączonych i powinni postąpić tak, jak wyjaśniono powyżej.
Raportowanie Wyników
 • Po zakończeniu meczu obydwaj gracze zobowiązani są zarejestrować plik .zip z rezultatem gry.
 • Zabronionym jest zmawianie się graczy mające na celu powstrzymanie się przed rejestrowaniem wyniku gry. Jeżeli intencją rozpoczętej gry jest bycie oficjalną rozgrywką, wynik gry musi zostać zarejestrowany. Rozgrywka jest uważana za oficjalną, jeżeli włączona została opcja logowania do FUMBBL. W przypadku gier treningowych, towarzyskich, etc., których wynik nie ma być rejestrowany, wspomnianą opcję należy wyłączyć.
 • Z oczywistych względów edycja pliku .zip z rezultatem gry jest niedozwolona.
 • W przypadku utraty lub uszkodzenia pliku .zip z rezultatem gry wymagany jest kontakt z administratorem w celu rozwiązania zaistniałego problemu. Żadna z gier nie może podejmować kolejnych gier do czasu wyjaśnienia sytuacji.
Błędy Aplikacji Klienckiej
 • Jeżeli gra uległa uszkodzeniu w stopniu uniemożliwiającym jej dalszą kontynuację, to należy ją uznać za porzuconą, a jej wyniku nie rejestrować. Obie drużyny mają prawo do dalszych gier.
 • Jeśli mecz rozgrywany jest z użyciem nowej wersji aplikacji klienckiej i wystąpił krytyczny błąd w interpretacji reguł gry, który nie występował w wersji poprzedniej, to grę należy porzucić i użyć poprzedniej, poprawnie działającej wersji. Zaistniały błąd należy zgłosić korzystając z IRC i/lub systemu bugzilla.
 • Jeżeli aplikacja kliencka w błędny sposób wyliczy rezultat gry, to jest to uznawane za interpretację zasad, a rezultat musi zostać zarejestrowany takim, jakim jest. Dotyczy to problemów rozsynchronizowania powodujących przedwczesne zakończenie gry przez aplikację kliencką.
 • Wszelkie błędy aplikacji klienckiej powinny zostać zgłoszone do autora (SkiJunkie) poprzez otwarcie zgłoszenia w sekcji bugzilla.
Ligi/Turnieje Organizowane Przez Graczy
 • Praktycznie rzecz biorąc ligi i turnieje organizowane przez graczy są w odniesieniu do niniejszych reguł uważane jako równe sobie. Wszelkie referencje do ligi w tej sekcji odnoszą się także do turniejów.
 • Rozgrywanie gier w obrębie zamkniętej grupy graczy jest traktowane jako liga niezależnie od tego, w której dywizji ma miejsce. Jeśli intencją są rozgrywki pomiędzy przyjaciółmi, należy w tym celu użyć drużyn należących do dywizji [L]eague.
 • Każda liga dopuszczająca uczestnictwo drużyn dywizji innej niż [L]eague, która korzysta z systemu punktowania dywizji musi zostać zatwierdzona przez administratorów. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się z administratorami.
Kodeks Postępowania
 • Przede wszystkim mamy świadomość, że w większości powyższe reguły są oczywiste i nie ma potrzeby ich formułowania. Niestety nieznacznej mniejszości udało się przekonać nas do ich wyrażenia.
 • FUMBBL jest ligą współzawodnictwa. Każdego zachęcamy do zapoznawania z grą kolejnych, nowych graczy, ale zniechęcamy do rejestrowania wyników gier treningowych, czy przeciwko zawodnikom, którzy nie mają pojęcia o tym, jak grać. Zazwyczaj nowicjusz przegra kilka początkowych gier, zanim zapozna się z grą. Jeśli wszystkie one będą przeciwko drużynom jednego, czy dwu graczy, to uzyskają oni nieuczciwą przewagę. Zachęć przyjaciół do gry z innymi niż ty przeciwnikami. Jest wielu przyłączających się nowicjuszy, z którymi gra będzie bardziej zrównoważona. Jeżeli niniejsza zasada nie będzie respektowana, to wszystkie zaangażowane drużyny zostaną wycofane.
 • Rejestruj wyniki gry niezwłocznie po zakończeniu rozgrywki. Nikt nie lubi być pozostawiany w zawieszeniu. Jeśli masz czas na grę, to znajdź czas na zarejestrowanie jej wyniku. Rozumiemy, że od czasu do czasu zdarzyć się mogą sytuację, które to uniemożliwią. W takim przypadku, powiadom administratorów tak szybko, jak to możliwe. Powtarzające się naruszenia niniejszej zasady skutkować będą zablokowaniem gier z użyciem konta.
 • Zmowy (np. grać, aby przegrać) nie będą tolerowane. To samo odnosi się do graczy pozwalających sobie wzajemnie na zdobywanie przyłożeń, czy też generowanie SPP w jakikolwiek inny sposób.
 • Od graczy oczekuje się rozgrywania sensownie zrównoważonych meczy. Granie przeciw niżej notowanym drużynom jest dozwolone, ale nie powinno być nadużywane. Zrozumiałym jest, że czasem potrzebna jest gra na 'wylizanie ran'. Jednakże nazbyt częste mecze z niżej notowanymi przeciwnikami daje nieuczciwą przewagę i nie będzie tolerowane.
 • Jeśli zostałeś rozłączony w trakcie tury, zrób co w Twojej mocy, aby dalsza gra była uczciwa. Staraj się odtworzyć swoje posunięcia tak dokładnie, jak to możliwe. Dla przykładu: jeżeli twój przeciwnik zdobył przyłożenie za pierwszym razem, jedynym uczciwym rozwiązaniem jest pozwolić mu zdobyć je ponownie po odtworzeniu stanu gry. To samo dotyczy innych sytuacji w grze.
 • Zamierzone opóźnianie gry poprzez na przykład nie kończenie tury lub zwlekanie przez dłuższy czas z wykonaniem ruchu jest niedozwolone.
 • Rozgrywanie wielu gier jednocześnie jest dopuszczalne tylko i wyłącznie pod warunkiem, iż przeciwnik każdej z gier wyrazi na to zgodę.
 • Osobiste ataki oraz nadużywanie obraźliwego języka są niedopuszczalne. Dyskutowanie cudzego stylu gry nie jest kwalifikowane jako atak osobisty.
 • Obraźliwy język - włączając w to, ale nie ograniczając do, rasizm, molestowanie seksualne, prześladowanie religijne - nie jest dopuszczalny w żadnej postaci.
Nazewnictwo i Publiczne Czarne Listy
 • Publikowanie nazw trenerów lub odnośników do takich informacji jest na FUMBBLu dozwolone z następującymi ograniczniami.
 • Wykorzystywanie nazw trenerów jako imion dla zawodników w drużynach jest dozwolone. Jednakże w przypadku żądania ze strony trenera, którego nazwa została wykorzystana, musi ona zostać usunięta pzry pierwszej nadarzającej się okazji.
 • Utrzymywanie czarnych list lub list z-kim-nie-grać jest dozwolone tylko i wyłącznie w postaci listy nazw trenerów, którym nie mogą towarzyszyć żadne dodatkowe informacje takie, jak na przykład powód zamieszczenia trenera na liście. Niniejsza reguła obejmuje także wszelkie inne rodzaje list mogące być uznanymi za obraźliwe.
Konsekwencje Naruszenia Zasad
 • Pogwałcenie powyższych zasad może skutkować różnorakimi konsekwencjami. zablokowanie konta, upomnienia, wycofanie drużyny oraz przywrócenie początkowego statusu w rankingach i inne. Faktyczny wymiar kary ustalany będzie na dla każdego przypadku z osobna i zależeć będzie od ciężaru naruszenia zasad.
 • Decyzje "Administracji FUMBBL" są ostateczne.

 • Niniejszy zbiór zasad może zostać zmieniony bez uprzedzenia w dowolnym momencie.