48 coaches online • Server time: 14:23
* * * Did you know? The most valuable player is Thursdaynight Guitarclub with 96 MVPs.
Log in
Recent Forum Topics goto Post Blood Bowl 2024 Edit...goto Post Inscription JBL Sais...goto Post SWL Season CI
Group managers: Avreus, Jaskier

Zasady w trakcie ligi
-Zawodników nie wolno zwalniać jedynie Nuffle może im pozwolić odejść
-Gwiazdy zastapione sa wybrańcami Nuffla
Pełna lista wybrańców dostepna tutaj


Zasady w trakcie meczu
-zakaz używania przerzutów drużynowych
-zakaz używania medyków i Igorów
-zakaz używania zdolności Lider (w przypadku wylosowania proszę o kontakt w celu przelosowania umiejętności)
-przerzutów otrzymanych w wyniku kick offa nie wolno używać
-łapówki są niedozwolone [ warunkowo na sezon 3 zawieszone]
-czarodziej dozwolony
-notujemy zdobyte punkty nuffla (z punkt Nuffla rozumiemy każdy Turnover nawet jeśli był to np dobrowolnie wybrany bothdown) [fumbbl prowadzi statystyki turnoverow]

asady po meczu
-Niedozwolone jest przerzucanie wyniku na kasę po meczu
-dopuszczone są tylko losowe awanse (random general, random secondary, random stat improve)
-Podajemy na forum wynik oraz ilość turnoverów (Punktów Nuffla) (opcjonalne bo fumbbl zlicza sam ilość TO)
-Mile widziany opis tego co się działo.

Walkowery
-Walkowery są stanowczo odradzane (gdyż liga nie ma terminów) i każdy przypadek będzie rozważany indywidualnie



Przykładowa Gwiazda.

Ziemniaczany
Niegdyś potężny Nieustraszony minotaur z drużyny Kotletów Misiozaurusa poległ na boisku. Jednak pewna wierna grupa fanów urządziła zrzutkę na Pestronicie by opłacić nekromantę który będzie utrzymywał jego truchło przy życiu.

ten mistrzu Ziemniaczany pierwszy zaczął a my patrzymy i uczymy się jak się to robi. Patrzymy a ten taką kulę na łańcuchu wyciąga i rozkręca się jak fryga. Normalnie aż się wiater zrobił od tego kręcenia, a ten jeszcze szybciej i jeszcze i jeszcze, a nam szczeny opadły- normalny mistrzo! Nasze oponęty stanęły jak wryte i mało się nie zesrają z przejęcia. A Ziemniaczany szybciej i szybciej, normalnie wzrok nie uchwyci taka to prędkość. My patrzymy i się uczymy jak to się robi- przez cały czas… aż tu nagle Ziemniaczany (nasz mistrz) się potknął a ta jego kula jak się nie zawinie, jak go w potylicę nie pierdolnie to normalnie, aż na ten widok mnie zabolało… no i co to miało być…? A to właśnie był koniec szkolenia…
~Karzeł Krispin o Ziemniaczanym


---------------------------------------------------
ENGLISH
League Rules

Players cannot be released, only Nuffle can allow them to leave
Stars are replaced by Nuffle's chosen ones
Full list of chosen ones available here

Match Rules

Use of team rerolls is prohibited
Use of medics and Igors is prohibited
Use of Leader skill is prohibited (in case of a random draw please contact us for a re-roll of the skill)
Rerolls obtained from a kick off cannot be used
Bribes are not allowed [conditionally suspended for season 3]
Wizards are allowed
We record Nuffle points (Nuffle point means every turnover, even if it was a voluntary bothdown) [fumbbl tracks turnover stats]
Post-Match Rules

Rigging the results for money after the match is not allowed
Only random advancements are allowed (random general, random secondary, random stat improve)
We provide the result and number of turnovers (Nuffle Points) on the forum (optional as fumbbl counts them already)
A description of what happened is welcome.
Walkovers

Walkovers are strongly discouraged (since the league has no deadlines) and each case will be considered individually


Example Star.

Ziemniaczany
Once a mighty fearless Minotaur from the team Kotletów Misiozaurusa fell on the field. However, a loyal group of fans organized a fundraiser on Pestronica to pay for a necromancer who will keep his remains alive.

"Master Ziemniaczany was the first to start, and we watched and learned how it's done. We watched as he pulled out a ball on a chain and unwound it like a yo-yo. The wind was normal from all this winding, and he got faster and faster and faster, and our jaws dropped - normal master! Our tires stood still like stuck and we almost pooped from excitement. And Ziemniaczany faster and faster, the speed was so fast that the eye couldn't catch it. We watch and learn how it's done all the time... until suddenly Ziemniaczany (our master) stumbled and his ball got tangled up, if it didn't hit him in the back of the head, it was normal that I was in pain from watching... so what was that supposed to be...? And that was the end of the training...
~Dwarf Krispin about Ziemniaczany."